W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Policyjny (SG, CBA, BOR) Ekwiwalent Urlopowy Niekonstytucyjny!

30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok dotyczący wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w przedmiocie sposobu ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.

Trybunał orzekł, że art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ekwiwalent będący substytutem niewykorzystanego urlopu powinien odpowiadać wartości tego świadczenia w naturze. Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Określony w art. 115a ustawy o Policji sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego powoduje, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego otrzymują około 73% dziennego uposażenia, czego, w ocenie Trybunału, nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną. Zakwestionowany przepis naruszył przez to gwarancje wynikające z art. 66 ust. 2 Konstytucji w związku z art. 31 ust. 3 zdaniem drugim Konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

W dniu 6 listopada 2018 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP - poz. 2102

opinia Prokuratora Generalnego

opinia Sejmu

KOMUNIKAT KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP: na stronie FSSM RP

NOWY KOMUNIKAT KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP - informacja prawna dot. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i dodatkowy wzór wniosku: na stronie FSSM RP

wzór wniosku do pobrania


"Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – Poradnik i wzory załączników" - artykuł na stronie NSZZP

artykuł

wzór wniosku o wznowienie postępowania

wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu


Artykuł w "Rzeczpospolitej" z 13 listopada 2018

artykuł

wzór wniosku


Uwagi SKPP

wzór wniosku rekomendowany przez SKPP "o wyrównanie i wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop..."

w związku z wyrokiem TK o niekonstytucyjności sposobu naliczania ekwiwalentu urlopowego.

Z uwagi na różnorodność dostępnych wniosków o wyrównanie ekwiwalentu urlopowego przedstawiamy "bezpieczny" w naszej ocenie wzór wniosku pozwalający dochodzić różnicy ekwiwalentu w ewentualnym dalszym postępowaniu oraz wyjaśnienia!

- W przypadku funkcjonariuszy, którzy otrzymali ekwiwalent za niewykorzystany urlop (wypoczynkowy, dodatkowy ) jako realizacja rozkazu o zwolnieniu ze służby w trybie czynności materialno-technicznych, bez wydania i otrzymania odrębnej decyzji administracyjnej w przedmiocie ekwiwalentu, a także gdy jego wysokości z uwagi na mnożnik nie była kwestionowana w przedsądowym lub sądowym postępowaniu administracyjnym.

W naszej ocenie, w takich przypadkach wniosek lub skarga o wznowienia postępowania na podstawie art. 145a k.p.k. z przyczyn czysto formalnych będzie skutkować wydaniem postanowienia o odmowie wznowienia postępowania. W związku z brakiem wcześniejszego wydania w sprawie decyzji ostatecznej wznowienie postępowania jest niedopuszczalne - art. 149 & 3 k.p.a.

a - Funkcjonariuszom, którzy zakończyli służbę po 30 października 2013 r. proponujemy, z ostrożności procesowej, ujęcie w treści wniosku zastrzeżenia o ewentualnym potraktowaniu wniosku jako skargi o wznowienie postępowania - zaznaczone zdanie w treści wzoru. Z uwagi na 5 letni termin do wznowienia zakończonego postępowania administracyjno-sądowego w pozostałych przypadkach jest to bezcelowe.

- Złożenie wniosku o wyrównanie ekwiwalentu zalecamy wszystkim, którzy zakończyli służbę i otrzymali ekwiwalent za niewykorzystany urlop po 19 października 2001 r. Jest to data wejścia w życie ustawy o Policji z dnia 27 lipca 2001 r. zawierająca niekonstytucyjny zapis art. 115a o sposobie naliczania ekwiwalentu.
Zalecamy złożenie wniosku mimo, że w chwili obecnej nie udało się uzyskać jednoznacznej interpretacji i rozstrzygnięcia w jakim okresie/terminie można dochodzić wyrównania ekwiwalentu otrzymanego w trybie czynności materialno-technicznych z tytułu jego zaniżonego naliczenia na podstawie niekonstytucyjnego przepisu z art. 115 ustawy o Policji. Pomijamy jednocześnie, jako niewłaściwy w tym przypadku, zapis art. 107 ustawy o Policji, który określa 3 letni okres przedawnienia roszczeń z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych z tytułu służby, w tym związanych ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby. Prawdopodobnie będzie przywoływany przy wydawanych odmowach!

- Mimo że termin na złożenie wniosku wg. załączonego wzoru nigdzie nie jest określony wprost to z ostrożności, jak w przypadku jego wariantu rozszerzonego ( z dodatkowym akapitem o potraktowanie wniosku jako skargi o wznowienie postępowania ) proponujemy zachowanie miesięcznego terminu od daty publikacji wyroku.

- nr ID - identyfikatora, znajduje się w każdym otrzymanym rozkazie personalnym. Można go pominąć.

- Załączanie Świadectwa służby jest zasadne, gdy zawiera informacje o wszystkich niewykorzystanych urlopach (zaległych i przysługującym w roku zwolnienia), za które dochodzimy wyrównania.

- Można dołączyć rozkaz o zwolnieniu lub tylko przywołać we wniosku. Wszystkie dostępne dane znajdują się w zasobach komórek kadrowo-finansowych!!

- W przypadku złożonych już wniosków/skarg o wznowienie postępowania wyłącznie na podstawie art. 145a k.p.a. z pominięciem żądania-wniosku o przeprowadzenie ponownych czynności materialno-technicznych, proponujemy ich uzupełnienie lub złożenie wniosku dodatkowego!!!

- W przypadku wątpliwości i pytań dodatkowych prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub korzystanie ze strony internetowej FSSM (odnośnik - link do przejścia znajduje się na dolnym pasku - "partnerzy" SKPP).