W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Komunikat Komisji Prawnej FSSM o ekwiwalencie za zaległe urlopy

INFORMACJA PRAWNA

Jeszcze o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy.
Nowe okoliczności.

Obserwujemy pierwsze reakcje Komendantów jednostek Policji na wnioski emerytów i rencistów policyjnych (byłych policjantów), o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy.  Odpowiedzi udzielane naszym Koleżankom i Kolegom są różne i wskazują na brak jednolitego stanowiska w tej kwestii. Niektóre z tych odpowiedzi wskazują na brak formalnej podstawy prawnej do wypłaty stosowanego wyrównania, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. uznającego art. 115a  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego za niezgodny z Konstytucją RP.  Inne zaś podnoszą fakt upływu terminu przedawnienia tego rodzaju roszczenia. Wszystkie one świadczą o braku jasnych wytycznych w tym zakresie ze strony kierownictwa Komedy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (...)

Całość na stronie FSSM RP.