W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.
Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zgodnie ze Statutem celem SKPP jest zgłaszanie i popieranie swoich przedstawicieli i członków, jako kandydatów do organów wybieralnych oraz działanie umożliwiające kontynuowanie aktywności publicznej i zawodowej członków Stowarzyszenia po zakończeniu służby i przejściu w stan spoczynku.
Dotyczy to także innych niezrzeszonych osób z naszego środowiska zawodowego w tym czynnych pracowników cywilnych Policji.

W wyborach w latach 2011 i 2015 z kandydatów zgłoszonych przez Zarząd SKPP oficerów Policji, wybranych zostało kolejno 13 i 9 ławników sądowych - sędziów społecznych w Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Warszawie, Legnicy i Jeleniej Górze oraz w Sądach Rejonowych!

Wszystkich zainteresowanych, członków SKPP oraz osoby niezrzeszone ze środowiska policyjnego, którzy wyrażą wolę kandydowania na ławników sądowych prosimy o pilny kontakt z Zarządem!

Podobnie jak w poprzednich wyborach ławników sądowych, Zarząd SKPP jest w posiadaniu karty zgłoszenia kandydata na ławnika, stanowiącej załącznik do rozporządzenia MS z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz wzory wymaganych oświadczeń.

Z informacjami o wyborach, wymogach i formalnościach oraz ławnikach sądowych wybranych na kadencję (2012-2015 i 2016-2019) można zapoznać się w zakładce "Ławnicy sądowi" w dziale "Aktywni Inaczej".