W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Kolejny sukces - może w końcu sprawiedliwość, a nie ustawa represyjna!?

Komunikat Zespołu Prawnego SKPP

W dniu 10 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok o przywróceniu policyjnej renty rodzinnej wdowie po zmarłym funkcjonariuszu Policji. Jest to trzecie pozytywne rozstrzygnięcie w jednej z wielu spraw odwoławczych o przywrócenie emerytur i rent policyjnych, które w imieniu represjonowanych, objętych pomocą prawną, prowadzi i "pilotuje" SKPP, jako organizacja pozarządowa. W tym przypadku jednak wygrana z ZER/IPN nie jest jeszcze ostateczna. Czekamy na uprawomocnienie się wyroku. Aktualnie ZER MSWiA wystąpił o doręczenie wyroku z uzasadnieniem i może go zaskarżyć.

Na chwilę obecną nie znamy treści uzasadnienia orzeczenia Sądu Okręgowego, ale z okoliczności sprawy mamy podstawy przypuszczać, że uwzględnia wcześniejsze stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wyrażone w postanowieniu o uchyleniu decyzji SO o zawieszeniu przedmiotowego postępowania. Zakładamy jednocześnie z dużą dozą pewności, że w wydanym wyroku nie miał znaczenia rodzaj pionu - jednostki, w którym służył zmarły funkcjonariusz.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny m.in. podniósł, że "obniżenie  wysokości renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu nie w wyniku zmian w osobistej sytuacji skarżącej, ale w związku ze zmianami normatywnymi i stosowaniem nowych przepisów może prowadzić do ingerencji w jej prawa na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu 20.03.1952 r."

Zainteresowanych treścią uzasadnienia postanowienia Sądu Apelacyjnego uchylającego postanowienie Sądu Okręgowego o zawieszeniu postępowania w sprawie o wysokość policyjnej renty rodzinnej prosimy o kontakt.