W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Ekwiwalent za niewykorzystane urlopy - wzór odwołania od decyzji o odmowie wypłaty wyrównania

Komunikat zespołu prawnego SKPP

W związku z postulatami o udostępnienie wzoru odwołania od decyzji odmawiającej wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przypominamy, że wzór odwołania został zmieszczony w treści komunikatu Komisji Prawnej FSSM opublikowanego na naszej stronie w dniu 28 listopada 2020 r. Z treścią komunikatu warto się zapoznać przed podjęciem decyzji o wniesieniu odwołania. Aktualne ( negatywne ) decyzje komendantów wszystkich szczebli wydawane są w oparciu o nowe przepisy Ustawy "policyjnej", uchwalonej (jako wykonanie wyroku TK) i wprowadzonej w ramach pakietu różnych ustaw "covidowych".

Pozostaje konsekwentne odwoływanie się w trybie postępowania administracyjnego aż do WSA, jednak nie jest to bezwzględny wymóg w dochodzeniu wyrównania ekwiwalentu ponieważ innych decyzji organ wydać nie może!

Niezależnie od odwołań w trybie postępowania administracyjnego, istnieje możliwość dochodzenia wyrównania ekwiwalentu w drodze powództwa w postępowaniu cywilnym przeciwko skarbowi państwa reprezentowanemu przez organ policyjny. Okres przedawnienia roszczenia upływa w listopadzie 2021 r.

Proponujemy po zakończeniu cyklu odwoławczego w ramach KPA i na bazie m.in. orzeczeń Sądów Administracyjnych
występować z powództwem cywilnym.

Zarząd SKPP rozważa w tym zakresie zawarcie umowy z wybraną kancelarią prawną i wynegocjowanie kosztów lub zlecenie opracowania wzoru pozwu do indywidualnego wykorzystania przez naszych członków.
 
Aktualny, opracowany przez SEiRP wzór odwołania od decyzji:

Czytaj też: Ekwiwalent za niewykorzystane urlopy - są decyzje odmawiające wypłaty wyrównania ekwiwalentu