W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019

Zarząd SKPP przypomina, że w bieżącym roku upływa obecna kadencja ławników sądowych. Zgodnie z Ustawą z 15.04.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (w załączeniu) termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych, na kadencję 2016-2019 upływa 30 czerwca br.!

Ławnicy sądowi, czyli sędziowie społeczni, przy rozstrzyganiu spraw mają równe prawa z sędziami. W odróżnieniu od nich, ławnik nie może jednak przewodniczyć rozprawie i naradzie, jak również wykonywać czynności poza nią. Ławników sądowych wybiera się do orzekania w sprawach karnych, rodzinnych oraz sprawach z zakresu prawa pracy.
Wyboru ławników dokonują rady gmin/miast do końca października. Ilość ławników sądowych wybieranych przez rady do właściwych miejscowo sądów rejonowych i okręgowego wskazuje prezes sądu okręgowego. Informacje powyższe można uzyskać w urzędach gminnych/miejskich miejsca zamieszkania, także na ich stronach internetowych.

Na podstawie art. 162 par. 1 Ustawy, kandydatów na ławników sądowych mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia i inne rejestrowane organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli zamieszkujących na terenie danej gminy.

Jednym z celów statutowych SKPP jest zgłaszanie i popieranie swoich przedstawicieli i członków Stowarzyszenia, jako kandydatów do organów wybieralnych oraz działanie umożliwiające kontynuowanie aktywności publicznej i zawodowej członków po zakończeniu służby i przejściu w stan spoczynku. Dotyczy to także innych niezrzeszonych osób z naszego środowiska zawodowego w tym czynnych pracowników cywilnych Policji.

Zarząd SKPP jest w posiadaniu karty zgłoszenia kandydata na ławnika, stanowiącej załącznik do rozporządzenia MS z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz wzory oświadczeń.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Dylematach Policyjnych wszystkich, którzy wyrażą wolę kandydowania na ławników sądowych prosimy o pilny kontakt z Zarządem. Koordynator z ramienia Zarządu: mł. insp. Henryk Wójcik (tel. 604 159 441).

Z informacją o ławnikach sądowych wybranych na obecną kadencję (2012-2015) w 2011 roku można zapoznać się we wcześniejszym wpisie w zakładce "Ławnicy sądowi".


Kto może, a kto nie może zostać ławnikiem, kto może zgłaszać kandydatów

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Wzór oświadczenia