Komunikat Zarządu do członków oddziału wrocławskiego

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

A - ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz
B - ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie.

Czas pracy członków komisji A - w godzinach głosowania, a komisji ustalającej wyniki B w godzinach od 20:00 do czasu protokolarnego policzenia głosów.

Dodatkowym zadaniem członków komisji jest "PILNOWANIE" uczciwości przeprowadzanych wyborów i liczenia głosów!!!

Szczegóły w poczcie mailowej!

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

W związku z Apelami III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Prezydium Zarządu Federacji o aktywny udział członków Federacji i ich przedstawicieli w wyborach samorządowych Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej postanowił o udziale w czynnym poparciu wszystkich "mundurowych" kandydatów w wyborach samorządowych, jako przedstawicieli środowisk mundurowych, a zwłaszcza środowiska policyjnego. Stowarzyszenie zgodnie ze swymi celami statutowymi, m. in. "o zgłaszaniu i popieraniu swoich przedstawicieli i członków stowarzyszenia, jako kandydatów do organów wybieralnych", będzie wspierać wszystkich "mundurowych" kandydatów, niezależnie od tego z jakiej listy i z jakiego komitetu wyborczego będą kandydować. Zarząd Stowarzyszenia proponuje stworzenie wspólnej listy poparcia, umożliwiającej osobom kandydującym wpisy na taką listę, a wyborcom ze środowisk mundurowych orientację co do potrzeby poparcia. Jednocześnie apelujemy o zgłaszanie się przedstawicieli i członków środowisk policyjnych do prac w komisjach wyborczych jako ich członkowie oraz jako mężowie zaufania lub społeczni obserwatorzy przebiegu wyborów.

Zarząd SKPP

Apel Prezyduim Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych!

Zbliża się termin wyborów samorządowych. Kalendarz wyborczy został ustalony tak, aby maksymalnie skrócić kampanię wyborczą oraz utrudnić jej organizację i prowadzenie przez organizacje pozarządowe. Przepisy kodeksu wyborczego forują partie polityczne, kosztem stowarzyszeń. Sytuacja ta wymaga szczególnej mobilizacji i sprawnego działania wszystkich stowarzyszeń – członków Federacji.

Każde stowarzyszenie wchodzące w skład Federacji powinno aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą. Nasza aktywność powinna koncentrować się na zgłaszaniu: kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, kandydatów na radnych, mężów zaufania, a w przypadku spełnienia wymogów ustawowych społecznych obserwatorów wyborów.

(...)

Przeczytaj cały apel

Apel III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Wybory te wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Samorząd terytorialny to najlepsza szkoła racjonalnego rządzenia, a wyniki wyborów samorządowych mają bezpośredni wpływ na racjonalne zarządzanie  i gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz rozstrzyganie problemów istotnych dla społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe mają istotne znaczenie dla charakteru systemu politycznego. Decydują one o sile najważniejszych formacji politycznych, które posiadając silną reprezentację w samorządzie będą walczyć o władze na szczeblu centralnym. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela.

(...)

Przeczytaj cały apel

Spotkanie z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie

W dniu 22 stycznia 2018 roku członkowie Zarządu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, insp. Jan Strzeliński, mł. insp. Marek Luty, mł. insp. Robert Makowski i insp. Jarosław Konończuk, spotkali się z powołanym 11 grudnia 2017 r. Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem.

W trakcie spotkania przedstawiciele SKPP zapoznali Komendanta Stołecznego z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia – zarówno w sferze szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów jak i różnych form pomocy  udzielanej policjantom, emerytom oraz ich rodzinom.

Sejm: zapytanie nr 1947 w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej/represyjnej

Sejm - odpowiedź MSWiA na zapytanie poselskie w sprawie możliwości (i wysokości) podwyższenia emerytury mundurowej przez funkcjonariuszy objętych ustawą represyjną za okresy pracy poza służbą, doliczane do emerytury, jak u każdego pracującego na zasadach powszechnego systemu emerytalnego, o wskaźnik 1,3%.

Czytaj dalej

"Polowanie na ludzi starych, schorowanych i bezbronnych". Apel o zmianę ustawy represyjnej!

Spotkanie - Konferencja w sejmie w dniu 27 marca br. zainicjowana w trakcie Konferencji w Soczewce w dniach 28.02-02.03.2017 r.

Czytaj na stronie Polsat News.

Relacja tv z Sejmu.

Nowy projekt ustawy "degradacyjnej"

Nowy projekt ustawy "degradacyjnej", poprawionego projektu MON z 14 grudnia 2016 r. o odebraniu stopni wojskowych.

Do pobrania tutaj.

Nasza wcześniejsza publikacja w tej sprawie z 21.12.2016 r.: Kolejne szaleństwo! Projekt ws. odebrania stopni wojskowych