W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Nowy mechanizm obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop „w czasie możliwie jak najkrótszym”

Komisja ds. Petycji uznała, że petycja w sprawie ekwiwalentu jest słuszna i wymaga podjęcia niezwłocznych działań ze strony MSWiA!

Czytaj na stronie InfoSecurity24.pl

Zobacz transmisję na iTV Sejm

Czytaj także inne wcześniejsze artykuły w dziale "Dopłata do ekwiwalentu" w Zespole pomocy prawnej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego - dopłata do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego - dopłata do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

ORGAN POLICYJNY NIE MOŻE WSTRZYMYWAĆ SIĘ Z WYPŁATĄ  EKWIWALENTU  ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP!

Czytaj dalej

Projekt zmiany ustawy o Policji w MSWiA

Odpowiedź KGP na prośbę Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do Komendanta Głównego Policji o jak najszybsze podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pobierz (PDF)

Komunikat Komisji Prawnej FSSM o ekwiwalencie za zaległe urlopy

INFORMACJA PRAWNA

Jeszcze o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy.
Nowe okoliczności.

Obserwujemy pierwsze reakcje Komendantów jednostek Policji na wnioski emerytów i rencistów policyjnych (byłych policjantów), o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy.  Odpowiedzi udzielane naszym Koleżankom i Kolegom są różne i wskazują na brak jednolitego stanowiska w tej kwestii. Niektóre z tych odpowiedzi wskazują na brak formalnej podstawy prawnej do wypłaty stosowanego wyrównania, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. uznającego art. 115a  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego za niezgodny z Konstytucją RP.  Inne zaś podnoszą fakt upływu terminu przedawnienia tego rodzaju roszczenia. Wszystkie one świadczą o braku jasnych wytycznych w tym zakresie ze strony kierownictwa Komedy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (...)

Całość na stronie FSSM RP.

Różny tryb załatwiania wniosków o wyrównanie ekwiwalentu urlopowego!

W związku z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dot. wypłaty wyrównania należnego /w związku z wyrokiem TK/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego.

Pobierz treść wystąpienia wraz z załącznikami

Policyjny (SG, CBA, BOR) Ekwiwalent Urlopowy Niekonstytucyjny!

30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok dotyczący wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w przedmiocie sposobu ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.

Trybunał orzekł, że art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

Czytaj dalej