W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Helsińska Fundacja Praw Człowieka o ustawie represyjnej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała właśnie raport pt. „Ustawa o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych – ocena skutków regulacji ex post” autorstwa dr. Marcina Szweda. W naszej ocenie jest to obiektywny i rzetelny opis sytuacji w jakiej znajdują się emeryci i renciści mundurowi objęci ustawą represyjną, po ponad czterech i pół roku od jej "uchwalenia".

Ważny komunikat informacyjny Komisji Prawnej FSSM RP

Komunikat informacyjny Komisji Prawnej FSSM RP dotyczący zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, mogących mieć znaczenie w sprawach odwoławczych przeciwko Dyrektorowi ZER o wysokość świadczeń emerytalnych

Z dniem 2 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta przewiduje m. in. odejście od dotychczasowego sposobu prowadzenia rozpraw sądowych. Według jej uregulowań tradycyjna rozprawa (bezpośrednio na sali sądowej) będzie mogła się odbyć jedynie za zgodą prezesa sądu, w przypadku braku możliwości technicznych przeprowadzenia rozprawy zdalnej, o ile nie spowoduje to zagrożenia epidemicznego. Osobom nieposiadającym odpowiednich urządzeń technicznych zostanie zagwarantowany dostęp do nich w sądzie. Wyjątkowo, gdy rodzaj sprawy na to pozwoli, sąd będzie mógł rozstrzygać sprawy na posiedzeniach niejawnych.

Poza wskazaną wyżej zmianą ustawa ta zakłada przyjęcie jako zasady rozpoznawania spraw przez jednego sędziego, także w II instancji. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, jako jej twórcy, ma to wyeliminować odwoływanie rozpraw w razie choroby jednego z członków składu orzekającego, a także umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie kadry orzeczniczej. Naszym zdaniem argumentacja ta nie oddaje rzeczywistych intencji projektodawców. Już na pierwszy rzut oka widać, że zmiany te godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie, w tym prawo do sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego rozpoznania sprawy przez sąd.

(...)

Czytaj całość na stronie FSSM RP

Kolejny list posła Andrzeja Rozenka do funkcjonariuszy represjonowanych ustawą z 2016 roku oraz całego środowiska mundurowego

Warszawa, 16.02.2021 r.


Koleżanki i Koledzy
Represjonowani

Kolejny list, w miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej, zacznę od dobrych wiadomości.

Mamy coraz więcej wygranych spraw w pierwszej i drugiej instancji. Sędziowie w większości stosują się do uchwały SN z 16 września zeszłego roku. Oby tak dalej!

Uczestniczę w dyskusji, której sedno sprowadza się do tego, czy starać się o jeszcze mocniejsze nagłaśnianie tematu zagrabionych świadczeń, czy może, wobec zadowalającej sytuacji w sądach powszechnych, lepiej chwilowo nie eskalować napięcia. Są argumenty za i przeciw.

Moim zdaniem nie jest to właściwy czas na happeningi, czy też nieprzemyślane akcje medialne. Wszystkie słowa, każdy przekaz, powinny być podporządkowane dobru wyższemu, jakim jest odzyskanie świadczeń przez jak najszerszą grupę represjonowanych. Co nie może oznaczać milczenia. Mówmy o tragedii środowiska, ale tak żeby nie zaszkodzić toczącym się postępowaniom. Mądry i oparty na rzetelnych informacjach przekaz może pomóc. Pieniactwo, agresja i chamstwo na pewno nie pomogą. Liczę na Waszą mądrość i samodyscyplinę, bowiem każda i każdy represjonowany jest jednoosobowym ambasadorem naszej sprawy. Miejcie to proszę na uwadze.

Czytaj dalej

List posła Andrzeja Rozenka do funkcjonariuszy represjonowanych ustawą z 2016 roku oraz całego środowiska mundurowego

Warszawa, 16.01.2021 r.

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Piszę do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Te comiesięczne listy stały się już tradycją, w kolejnych omawiałem sytuacje represjonowanych i wszystko co mogło mieć na nią wpływ.

Dziś zacznę od nieco szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Komunikatory społeczne takie jak Facebook, Tweeter, Instagram, a ostatnio TikTok stały się tak popularne, że powoli zastępują tradycyjne źródła informacji, czyli prasę, radio i telewizję. Stwarza to ogromne możliwości wpływania na masową świadomość. Narzędzia te mogą być wykorzystywane zarówno w dobrych sprawach (np. zrzutki internetowe na osoby potrzebujące, akcje takie jak WOŚP Jurka Owsiaka, czy szybka pomoc dla cierpiących zwierząt), jak i w sprawach złych (teorie spiskowe, cyber-wojny, rasizm, faszyzm, homofobia). Dlatego, moim zdaniem, słowem kluczem początku XXI wieku jest „MANIPULACJA”. To słowo nabiera nowego, bardzo groźnego znaczenia.

Czytaj dalej

List otwarty ministrów do sędziów TK

Dwaj opozycjoniści w okresie PRL, a po przemianach ustrojowych Ministrowie Spraw Wewnętrznych RP - Henryk Majewski i Andrzej Milczanowski, którzy od uchwalenia ustawy represyjnej w grudniu 2016 r. stanowczo sprzeciwiają się jej zapisom, wystąpili z Listem Otwartym do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, apelując o uznanie jej za sprzeczną z Konstytucją RP.

Czytaj na stronie FSSM RP

Sprawy sądowe represjonowanych po uchwale SN

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Po uchwale SN z 16 września 2020 r. mówiącej o konieczności dokonywania przez sądy indywidualnej oceny przebiegu służby byłych funkcjonariuszy przed 1990 r. mogącej mieć wpływ na obniżenie im świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w sądach okręgowych zapadły już pierwsze decyzje.

Mamy niestety wrażenie, że w niektórych przypadkach nie są one w pełni zgodne z ww. uchwałą.

Czytaj więcej na stronie FSSM RP

Uchwała Sądu Najwyższego

"Sąd Najwyższy - w państwie prawnym nie może być odpowiedzialności zbiorowej" - czytaj na stronie FSSM RP

Nie dla odpowiedzialności zbiorowej! Znaczenie uchwały SN z 16 września 2020 w praktyce

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Po uchwale SN z 16 września 2020 r. o konieczności sądowej analizy indywidualnego  przebiegu służby każdego z byłych funkcjonariuszy pod kątem pełnienia jej na rzecz tzw. „państwa totalitarnego", wśród represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. zapanował niekłamany optymizm, a z niektórych wpisów internetowych płynie nawet hurraoptymizm. Otóż, musimy ten optymizm nieco stonować. Niestety.

Czytaj na stronie FSSM RP

Posiedzenie TK w dniu 11.09.2020 odwołane!!!

Piątkowe (11.09.20) posiedzenie TK w sprawie ustawy represyjnej zostało ODWOŁANE!!!

W ostatniej chwili, bez wcześniejszych zapowiedzi i bez podania przyczyn, 3. część posiedzenia TK w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. została przełożona na dzień 6 października 2020 r. godz 11:00.

List otwarty do sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Po dokładnej analizie przebiegu II posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., które odbyło się 18 sierpnia 2020 r., postanowiliśmy skierować do sędziów TK "List Otwarty", w którym zwracamy uwagę na stwierdzenia, jakie na tym posiedzeniu padały z ust przedstawicieli Sejmu i Prokuratora Generalnego RP odpowiadających na pytania sędziów, będące naszym zdaniem wyłącznie "prawniczym bełkotem", manipulacjami i hochsztaplerką pojęciową, a nie rzeczowym i prawnym uzasadnieniem dla uchwalenia i wprowadzenia w życie tej "ustawy".

List ten, w dniu wczorajszym, drogą mailową przesłaliśmy do Pani Zofii Hoffman - Dyrektor Biura Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego z prośba o przekazanie go sędziom TK, oraz do wiadomości sędziego Adama Malinowskiego - koordynatora "sekcji mundurowej" XIII Wydziału SO w Warszawie, z którego skierowano pytanie do TK.

Czytaj list otwarty na stronie FSSM RP